Bolagsordning

 

Antagen vid Årsstämma 5 april 2017

 

§ 1 – Firma
Bolagets firma är Awardit AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 – Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 – Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall omfatta utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom IT- och marknadsföringsområdet, särskilt lojalitets- och marknadsföringssystem för elektronisk handel, och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 – Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

§ 5 – Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.

§ 6 – Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst sex styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna, varav en ordförande, och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses.

§ 7 – Revisorer
Bolaget skall ha en revisor med högst en revisorssuppelant.

§ 8 – Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidiningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 – Ärende på bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Fastställande av dagordning.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
12. I förekommande fall val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10 – Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 – Röster
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 12 – Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.