Stämmor

 

Protokoll

Årsstämma 2018

Extra stämma augusti 2017

Årsstämma 2017

 

Extra bolagsstämma november 2018

Tidpunkt och plats för extra bolagsstämma 2018

Tidpunkt:  6 november kl 10:00
Plats:  Awardit AB, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm

Kallelse inklusive styrelsens förslag

Styrelsens redogörelse enligt Aktiebolagslagen 13 kap 6 §

Styrelsens redogörelse enligt Aktiebolagslagen 13 kap 7§

Revisorsyttranden enligt Aktiebolagslagen 13 kap 6§ och 8§

 

Behandling av ärende inkommet från aktieägare

En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman, skall ha inkommit till Bolaget senast 10 veckor före tidpunkten för årsstämman för att kunna tas in i kallelsen. Aktieägaren skall ange ärende, fullständiga kontaktuppgifter samt antal aktier.

 

Kallelseförfarande och ärenden

Utdrag ur bolagsordning:

§ 8 – Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidiningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 – Ärende på bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

1.  Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Fastställande av dagordning.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
12. I förekommande fall val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.